absolventi 2015MgA. Michaela Tischlerová
MgA. Miroslav Nachlinger